Week1

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 11-15 มกราคม 2559
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ 
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
กิจกรรม: ดอกฝ้ายคำ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนกล่าวทักทาย
Brain gym 3 ท่า (กำ แบ, จีบ แอล , ตะสลับ)
ขั้นกิจกรรม: ครูนำตะกร้าที่ใส่ดอกฝ้ายคำมาให้นักเรียนดู  ตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- สังเกตเห็นอะไร / เหมือนหรือคล้ายกับสิ่งใด
- ครูส่งกระดาษให้นักเรียน นักเรียนหยิบคนละ 1 แผ่นนักเรียนไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม  
- นักเรียนวาดรูปดอกฝ้ายคำ และเขียน
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและดอกฝ้ายคำคละ 1 เหตุการณ์
- ถ่ายทอดเรื่องราวให้ครูและเพื่อนๆฟัง
 ขั้นจบ:
- ขอบคุณกันและกันผ่านดอกฝ้ายคำ
- Monitor เก็บอุปกรณ์
- ดอกฝ้ายคำ
- กระดาษครึ่งของครึ่ง A4
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียน
อังคาร
บูรณาการวิชา  ต่างๆ  เช่น  ไทย 
คณิต  E
- ฝึกการคิด
- เชื่อมโยงความสัมพันธ์จากคำสู่สิ่งต่างๆ
กิจกรรมความรู้เชื่อมโยงกับสิ่งใดบ้าง
ขั้นเตรียม:  อยู่ที่ลมหายใจของตนเอง 3 ลมหายใจ, หลับตาทำสมาธิ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องห้องสมุด สมัยวัยเรียนให้นักเรียนฟัง ประมาณ 3 นาที
- ครูส่งกระดาษให้นักเรียน นักเรียนหยิบคนละ 1 แผ่นนักเรียนไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ตรงกลางกระดาษให้นักเรียนเขียนคำว่า ความรู้ (คำถาม ความรู้เชื่อมโยงกับสิ่งใดบ้าง)
- ถ่ายทอดเรื่องราวให้ครูและเพื่อนๆฟัง
เพื่อนๆฟังอย่างตั้งใจและช่วยเติมในส่วนที่แตกต่าง
ขั้นจบ:
ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
- กระดาษครึ่ง A4
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียน
พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
- มีสมาธิ จดจ่อ
- จินตนาการ สร้างสรรค์
กิจกรรม ออกแบบปกสมุด
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ กำแบ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูส่งตะกร้าให้นักเรียน นักเรียนหยิบคนละ 1 เล่มนักเรียนไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ออกแบบสร้างสรรค์ปกสมุดตามจินตนาการของตนเองให้น่าสนใจ
- เล่าถ่ายทอดเรื่องราวจากปกสมุดที่ทำ
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน ผ่านการจับมือ
- สมุด
- สีไม้
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียน
พฤหัสบดี
โยคะ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก
กิจกรรม โยคะ
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
- Body scan 5 นาที
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
บรรยากาศในห้องเรียน
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเล่า 
ประสบการณ์ 
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยง
- ใคร่ครวญตนเอง
- มีสติและรับฟังผู้อื่น
กิจกรรม : พ่อแม่ของหนู
ขั้นเตรียม :กิจกรรม Brain Gym 2 ท่า (กำแบ 10 ครั้ง,แตะสลับ 10 ครั้ง)กลับมารับรู้ลมหายใจของตัวเอง
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูนำภาพถ่ายที่ครูถ่ายกับพ่อแม่มาให้นักเรียนดู
-   ครูเล่าเรื่องราวจากภาพให้นักเรียนฟัง
-   นักเรียนแต่ละคนใคร่ครวญตนเองและนึกถึงเรื่องราวของตนเอง 2 นาที จากนั้นแลกเปลี่ยนเรื่องราวของตนเองกับพ่อแม่ให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
นักเรียนทุกคนขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ ผ่านการตั้งจิตอธิฐานส่งความรัก  ความปรารถนาดีถึงทั้งสองท่าน 1 นาที
- ภาพถ่าย
- เรื่องเล่า
- บรรยากาศในห้องเรียน
ตัวอย่างภาพกิจกรรม ดอกฝ้ายคำ

ขั้นเตรียม (Brain gym 3 ท่า (กำ แบจีบ แอล ตะสลับ))

ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ (ขอบคุณกันและกันผ่านดอกฝ้ายคำ)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น