Week9

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน

สัปดาห์ที่ 9 วันที่ 7-11 มีนาคม 2559

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยง
การตั้งคำถาม การฟัง
กิจกรรม : ใช่ ไม่ใช่
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนนั่งเป็นรูปวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
นักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัว ลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ลมหายใจ เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
-  Brain Gym 3 ท่า
ขั้นกิจกรรม : 
- ครูนำกล่องที่ใส่สิ่งของไว้ด้านในออกมาให้นักเรียนดู
- จากนั้นครูสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรม
โดยให้นักเรียนตั้งคำถามเพื่อเก็บข้อมูล ครูจะตอบว่าใช่ กับไม่ใช่ คนละ 1 คำถาม
- วาดรูปสิ่งที่นักเรียนคิดว่าคืออะไรในกล่องพร้อมเขียนให้เหตุผล
- เล่าถ่ายทอดให้เพื่อนๆฟัง
ขั้นจบ : 
Monitorให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
-กล่องใส่สิ่งของ
- บรรยากาศในห้องเรียน
อังคาร
บูรณาการวิชา  ต่างๆ  เช่น  ไทย 
คณิต  E
- ทบทวน ใคร่ครวญสิ่งที่ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- มีสมาธิ สติจากการฟัง
กิจกรรม: ทบทวน
ขั้นเตรียม:  อยู่ที่ลมหายใจของตนเอง 3 ลมหายใจ ร้องเพลงความเกรงใจ รักงอมแงม
ขั้นกิจกรรม:
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในชั่วโมงภาษาอังกฤษ
- นักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้คนละ 1 อย่าง
- ครูให้นักเรียนคิดคำศัพท์ ภาษาอังกฤษคนละ 1 คำ
- เล่นเกมทวนคัพท์
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
บรรยากาศใน
ห้องเรียน
พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
- มีสมาธิ จดจ่อ
- ผ่อนคลาย
- เห็นการเชื่อมโยง
กิจกรรม ดนตรี
ขั้นเตรียม : Brain gym 2 ท่า (กำ แบ, จีบ แอล แบบ ไว้) เพลงกลมและเหลี่ยม
ขั้นกิจกรรม :
- พี่แจ๊บ/พี่ออม นำเพื่อนๆร้องเพลง ชีวิตสัมพันธ์ คนธรรมดา รักเดียว
- เพื่อนๆช่วยกันร้องเพลง
- เมื่อฟังเพลงแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร
- คิดอย่างไร คนแต่งต้องการสื่อเรื่องราวอย่างไร
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
บทเพลง
ร่มไผ่
พฤหัสบดี
โยคะ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก
กิจกรรม โยคะ
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
- Body scan 5 นาที
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
บรรยากาศในห้องเรียน
ศุกร์
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6 ม.3
ii

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น