Week6

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น
กิจกรรม : สวนป่า
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนนั่งเป็นรูปวงกลมที่ร่มไผ่ข้างสวนป่า
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
นักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัว ลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ลมหายใจ เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
-  Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 16 จังหวะ,กำแบ) ขั้นกิจกรรม : 
- ครูเล่าเกี่ยวกับสวนป่าโรงเรียนให้นักเรียนฟัง
- จากนั้นนักเรียนแต่ละคนหยิบกระดาษและปากกาเดินไปอยู่ในจุดต่างๆของสวนป่า ก่อนไปครูกระตุ้นด้วยคำถาม ขณะที่นักเรียนนั่งในสวนป่า นักเรียนรู้สึกอย่างไร นักเรียนอยากเพิ่มหรือลดอะไรบ้าง เพราะเหตุใด เวลา5 นาที
- นักเรียนกลับมาที่เดิมแลกเปลี่ยนสิ่งที่เขียนให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ขั้นจบ : 
Monitorให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
- สวนป่า
- ปากกา
- กระดาษ
อังคาร
บูรณาการวิชา  ต่างๆ  เช่น  ไทย 
คณิต  E
- คิดสร้างสรรค์ นิทานจากคำศัพท์
- จินตนาการ
- มีสมาธิ สติจากการฟัง
กิจกรรม: นิทานคำศัพท์
ขั้นเตรียม:  อยู่ที่ลมหายใจของตนเอง 3 ลมหายใจ แตะสลับตามครู
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเกี่ยวกับวรรณกรรมลิตเติ้ลทรีให้นักเรียนฟัง
- ครูนำบัตรคำออกมาให้นักเรียนดู นักเรียนอ่านบัตรคำพร้อมกัน
- ครูส่งบัตรคำให้นักเรียน นักเรียนไหว้รับ
ขอบคุณอย่างน้อมนอบ
- ครูเริ่มเล่านิทานคนแรก คที่อยู่ฝั่งขวามือ
คุณครูจะเล่าเรื่องต่อกันไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม “ตัวละครมีใครบ้าง เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ถ้าเปลี่ยนได้อยากเปลี่ยนตอนไหนของเรื่อง เพราะเหตุใด
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณนิทาน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
- บัตรคำศัพท์
- เรื่องเล่าจากครู
- บรรยากาศใน
ห้องเรียน
พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
- มีสมาธิ จดจ่อ
- จินตนาการ สร้างสรรค์
กิจกรรม ลายพิมพ์จากก้านกล้วย
ขั้นเตรียม : Brain gym 2 ท่า (กำ แบ, จีบ แอล แบบ ไว้) เพลงรักงอมแงม
ขั้นกิจกรรม :
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนเห็นอะไร สิ่งที่เห็นทำอะไรได้บ้าง  ทำอะไรไม่ได้บ้าง
- ครูส่งตะกร้า ให้นักเรียน นักเรียนหยิบกระดาษคนละ 1 แผ่นนักเรียนไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม
- วาดภาพต่อเติม ตามจินตนาการ
- เล่าถ่ายทอดเรื่องราวให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
- กระดาษลายพิมพ์ก้านกล้วย
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียน
พฤหัสบดี
โยคะ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก
กิจกรรม โยคะ
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
- Body scan 5 นาที
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
บรรยากาศในห้องเรียน
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเล่า 
ประสบการณ์ 
- จินตนาการและเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ
ใคร่ครวญตนเอง
มีสติและรับฟังผู้อื่น
กิจกรรม : นรกสวรรค์มีจริงหรือ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำภาพภาพอาจารย์กับศิษย์ที่นั่งดื่มน้ำชามาให้นักเรียนดูและตั้งคำถามว่าเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร จากนั้นนักเรียนร่วมกันตอบคำถาม
- ครูเล่านิทานเซน เรื่อง นรกสวรรค์มีจริงหรือให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนแต่ละคนตีความสิ่งที่ตนเองเข้าใจจากนิทานเซน โดยครูแจกกระดาษขนาดครึ่ง A 4 เขียนอธิบายสั้นๆ จากนั้นเล่าถ่ายทอดเรื่องราวของตนเอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม “นรกสวรรค์มีจริงหรือ
ขั้นจบ : 
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
- นิทานเซน
- กระดาษ
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียนตัวอย่างกิจกรรม
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น