Week5

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม : ใบไม้กับสิ่งมีชีวิต
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนนั่งเป็นรูปวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,งูใหญ่กับกระต่าย,นับนิ้วสลับข้าง 1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม : ครูนำตะกร้าที่ใส่กระดาษขนาดครึ่ง A4 มาวางไว้ตรงหน้าและมีใบไม้ครบตามจำนวนนักเรียน ครูกระตุ้นคำถาม เช่น นักเรียนเห็นอะไร? / รู้สึกอย่างไรเมื่อเห็น? /จะเปรียบเทียบใบไม้นี้กับตนเองได้อย่างไรบ้าง?
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ครูส่งกระดาษและใบไม้ให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องราวความรู้สึกของใบไม้ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆรวมทั้งมนุษย์(ในขณะส่งและรับจะไหว้และรับไหว้เพื่อนๆอย่างนอบน้อม)
นักเรียนแต่ละคนเล่าถ่ายทอดเรื่องราวของตนเอง
ขั้นจบ : 
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
- ใบไม้
- กระดาษ
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียน
อังคาร
บูรณาการวิชา  ต่างๆ  เช่น  ไทย 
คณิต  E
- คิดวิเคราะห์สังเคราะห์กิจกรรมเดินออกจากความคิด
- เชื่อมโยงความสัมพันธ์จากสิ่งที่ได้เผชิญขณะที่เดินออกจากความคิด
- การนำเสนอ
- การฟัง
กิจกรรม: ทบทวน ใคร่ครวญ (เดินออกจากความคิด)
ขั้นเตรียม:  อยู่ที่ลมหายใจของตนเอง 3 ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
- นักเรียนนั่งตามกลุ่มเดินออกจากความคิด
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรมเดินออกจากความคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง ความประทับใจ สิ่งที่อยากเสนอแนะ เป็นต้น
- แต่ละกลุ่มระดมความคิดเขียนลงในชาร์ต
- แต่ละกลุ่มนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
- ปากกาเคมี
- กระดาษ 80 ปอนด์
- สนามบาส
พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
- มีสมาธิ จดจ่อ
- ใคร่ครวญ ทบทวน
กิจกรรม จากใจ
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ 1 นาที, Brain gym 2 ท่า (กำ แบ, จีบ แอล แบบ ไว้)
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำบทความจากใจมาอ่านให้นักเรียนฟัง
กระตุ้นด้วยคำถาม รู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร
- ครูส่งตะกร้า ให้นักเรียน นักเรียนหยิบกระดาษคนละ 1 แผ่นนักเรียนไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม
- เขียนจากใจของตนเอง
- เล่าถ่ายทอดเรื่องราวให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
- กระดาษ
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียน
พฤหัสบดี
โยคะ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก
กิจกรรม โยคะ
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
- Body scan 5 นาที
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
บรรยากาศในห้องเรียน
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเล่า 
ประสบการณ์ 
- จินตนาการและเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ
ใคร่ครวญตนเอง
มีสติและรับฟังผู้อื่น
กิจกรรม : เงินแลกปัญญา
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (จีบ แอล กำแบ สุนัขจิ้งจอก แอล) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่านิทานเซน เรื่อง เงินแลกปัญญาให้นักเรียนฟัง และตั้งคำถามกระตุ้นคิด ถ้านักเรียนมีเงินนักเรียนจะอะไร เพราะเหตุใดให้นักเรียนแต่ละคนเขียนลงในกระดาษครึ่งของครึ่ง A4 จากนั้นเล่าถ่ายทอดให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ขั้นจบ : 
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
- นิทานเซน
- กระดาษ
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียน


ภาพกิจกรรม
โยคะ
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม
ท่ายืน

ท่านั่ง
ท่านอน (ปลาดาว)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น