Week8

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน

สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 29 กุมภาพันธ์- 4 มีนาคม 2559

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น
กิจกรรม : เสียงจักจั่น
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนนั่งเป็นรูปวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
-  Brain Gym 3 ท่า (กำแบสลับกัน ห้ากับเจ็ดสลับกัน)
ขั้นกิจกรรม : 
- ครูเล่าเกี่ยวกับเสียงจักจั่น ให้นักเรียนฟัง
- จากนั้นนักเรียนส่งกระดาษและปากกาให้เพื่อนๆ
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม เมื่อได้ยินเสียงจักจั่นนักเรียนนึกถึงเรื่องอะไร (วาดภาพพร้อมเขียนถ่ายทอด)
- เล่าถ่ายทอดให้เพื่อนๆคุณครูฟัง
ขั้นจบ : Monitorให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันผ่านการไหว้
- กระดาษ
- ปากกา
- เรื่องเล่า
- บรรยากาศใน
ห้องเรียน
อังคาร
บูรณาการวิชา  ต่างๆ  เช่น  ไทย 
คณิต  E
- คิดสร้างสรรค์ นิทานจากภาพ
- จินตนาการ
- มีสมาธิ สติจากการฟัง
กิจกรรม: เรขาคณิตสร้างสรรค์
ขั้นเตรียม:  กำแบ จีบ แอล 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเกี่ยวกับการได้มาเรียนรู้ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้
- ครูส่งรูปเรขาคณิตที่ติดบนกระดาษครึ่งเอสี่ให้นักเรียน นักเรียนไหว้รับขอบคุณอย่าง น้อมนอบ
- นักเรียนเริ่มต่อเติมภาพจากรูปเรขาคณิตที่ได้
- เล่าถ่ายทอดให้ครูและเเพื่อนฟังว่าต่อเติมเป็นอะไร ต่อจากนั้นครูให้เล่านิทานต่อกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณนิทาน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
- รูปเรขาคณิต
- เรื่องเล่าจากครู
- บรรยากาศใน
ห้องเรียน
พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
- มีสมาธิ จดจ่อ
- จินตนาการ
- เห็นการเชื่อมโยง
กิจกรรม ศิลปะก้านกล้วย
ขั้นเตรียม : Brain gym 2 ท่า (กำ แบ, จีบ แอล แบบ ไว้)
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำตะกร้าที่ใส่กระดาษที่พิมพ์ด้วยก้านกล้วยออกมาให้นักเรียนดู
- กระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนสังเกตเห็นอะไร ทำอะไรได้บ้าง ทำอะไรไม่ได้บ้าง
- ครูส่งตะกร้าให้นักเรียนนักเรียนหยิบคนละ 1 แผ่น
- จากนั้นนักเรียนต่อเติมสร้างสรรค์ตาม
จินตนาการของตนเอง 5 นาที
- นักเรียนแลกเปลี่ยนผลงานให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
- กระดาษที่พิมพ์ด้วยก้านกล้วย
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ปากกา
พฤหัสบดี
โยคะ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก
กิจกรรม โยคะ
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
- Body scan 5 นาที
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
บรรยากาศในห้องเรียน
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเล่า 
ประสบการณ์ 
- วางแผนทัศนศึกษา
ทบทวน ใคร่ครวญ
มีสติและรับฟังผู้อื่น
กิจกรรม : ทัศนศึกษา
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า
ขั้นกิจกรรม :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ถ้าเราต้องเดินทางไปพักที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านของเรา เราควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
- นักเรียนเขียนลงในกระดาษครึ่ง A4
- นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดให้เพื่อนๆและคุณครูฟัง
- สิ่งที่คิดซ้ำกันจะไม่ถ่ายทอดต่อ
ขั้นจบ : 
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
-  Monitor ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
- กระดาษ
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียน


ตัวอย่างกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น