Week4

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ 
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
สติ  มีสมาธิ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยง เห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
กิจกรรม: เปลือกหอย
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนกล่าวทักทาย,
16 จังหวะ กำแบ
ขั้นกิจกรรม: ครูนำตะกร้าที่ใส่เปลือกหอยออกมาวางไว้ด้านหน้า ให้นักเรียนดู  ตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- สังเกตเห็นอะไร / ทำอะไรได้บ้าง ทำอะไรไม่ได้บ้าง, เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร เพราะเหตุใด
- ครูส่งตะกร้าให้นักเรียน นักเรียนแต่คนละไหว้รับขอบคุณอย่างนอบน้อม 
- นักเรียนหยิบเปลือกหอยคนละ 1 กาบและส่งต่อ ให้กับเพื่อนคนถัดไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย
- ต่อเติมแปลงร่างเปลือกหอยบนกระดาษ
- เล่าถ่ายทอดให้ครูและเพื่อนได้ฟัง
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรมในวันนี้
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
- Monitorให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เปลือกหอย
- กระดาษ
- สีไม้
- บรรยากาศในห้องเรียน
อังคาร
บูรณาการวิชาต่างๆ เช่น  ไทย 
คณิต  อังกฤษ
ฝึกการคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของชุดคำศัพท์
กิจกรรม : นิทานสระ อือ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า ( ไขว้สลับ แตะสลับ นวด ) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ฟังข้อตกลง และเงื่อนไขการทำกิจกรรม
ขั้นกิจกรรมครูนำบัตรคำทั้ง 20 คำมาเรียงไว้ และตั้งคำถามต่อนักเรียน เช่น นักเรียนเห็นอะไร นักเรียนรู้สึกคิดถึงอะไร และคิดว่าชุดคำศัพท์เหล่านี้เป็นชุดคำศัพท์เกี่ยวกับอะไร คำอื่นที่นักเรียนนึกถึงคือคำว่าอะไร
ครูเชิญชวนนักเรียนแต่งนิทานจากจินตนาการ โดยเลือกคำศัพท์จากชุดคำศัพท์สระ อือ มา 10 คำ
ครูให้นักเรียนเล่านิทานสระ อือ ที่ตนเองแต่ง นำเสนอต่อครูและเพื่อน
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม “นิทานสระ อือ
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
- Monitor ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
- บัตรคำตัวอย่างที่มีสระ อือ จำนวน 20คำ เช่น มือถือ หนังสือ กระบือ ล่ำลือ ซื้อของ มื้อ ดื้อดึง ชื่อเสียง กระพือ กิ้งกือ  ฟืน คึกครื้น ลื่น ดึกดื่น กลืน ชื้น กระทืบ นักสืบ มือปืน ทนฝืน ยื่นมือ รื่นเริง
- บรรยากาศในห้องเรียน
  
พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
เห็นคุณค่าทุกสรรพสิ่ง,จดจ่อมีสมาธิ,คิดเชื่อมโยง
กิจกรรม : ดอกกุหลาบจากใบเตย
ขั้นเตรียม
 : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม :
1.ครูนำตัวอย่างใบเตยจำนวน 30 ใบ มาวางไว้ด้านหน้า และตั้งคำถาม เช่น นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง และนักเรียนคิดว่าสิ่งนี้สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง
2.ครูเล่าเรื่องราวถึงกลิ่นห้องน้ำที่ไม่พึงประสงค์และชวนนักเรียนคิดเกี่ยวกับวิธีดับกลิ่นห้องน้ำ และเชื่อมโยงสู่การพับดอกกุหลาบจากใบเตย
3.ครูนำตัวอย่างกุหลาบที่พับเป็นรูปใบเตยมาให้นักเรียนดู
4.ครูสาธิตวิธีการพับกุหลาบจากใบเตย
5. ครูและนักเรียนทุกคนเริ่มลงมือพับกุหลาบจากใบเตยไปพร้อมๆกัน
ขั้นจบ
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
- Monitorให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
- ใบเตย/ตัวอย่างดอกกุหลาบจากใบเตย
- บรรยากาศในห้องเรียน
พฤหัสบดี
โยคะ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ
การสังเกตสิ่งแวด ล้อมรอบตัวที่เปลี่ยน แปลง

กิจกรรม : สำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เปลี่ยนแปลง
ขั้นเตรียม
 : เดินสำรวจการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน(ด้านหลังโรงเรียน)
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม
:
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาสิ่งที่สังเกตเห็นจากการเปลี่ยนแปลง  
- ครูให้นักเรียนจินตนาการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก 1 ปีข้างหน้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวาดภาพประกอบ(กระดาษขนาด ครึ่ง A4)
ขั้นจบ
 : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม “สำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เปลี่ยนแปลง
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
- Monitorให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
แปลงนาโรงเรียน /ด้านหลังโรงเรียน
ศุกร์
กิจกรรมเดินทางไกล “เดินออกจากความคิด”


ตัวอย่างภาพกิจกรรม ดอกกุหลาบจากใบเตย
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ
ครู ให้Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน Monitorให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน ผ่านการไหว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น