Week3

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 25-29 มกราคม 2559
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ 
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
สติ  มีสมาธิ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยง เห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
กิจกรรม: สิ่งของใกล้ตัว
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนกล่าวทักทาย,
16 จังหวะ
ขั้นกิจกรรม: ครูนำตะกร้าที่ใส่สิ่งของต่างๆ30ชิ้นออกมาวางไว้ด้านหน้า ให้นักเรียนดู  ตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- สังเกตเห็นอะไร / คิดว่าสิ่งของเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร เพราะเหตุใด
- ครูส่งตะกร้าให้นักเรียน นักเรียนแต่คนละไหว้รับขอบคุณอย่างนอบน้อม 
- นักเรียนหยิบ 1 อย่างและส่งต่อ ให้กับเพื่อนคนถัดไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่หยิบพร้อมให้เหตุผล
ครูตั้งคำถาม เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร ทำอะไรได้บ้าง ใช้อย่างไรฯลฯ
ขั้นจบ:
 ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้
- ปากกาเคมี
- สีไม้
- กบเหลา
- กรรไกร
- แปรงลบกระดาน
ฯลฯ
- บรรยากาศในห้องเรียน
อังคาร
บูรณาการวิชา  ต่างๆ  เช่น  ไทย 
คณิต  E
- ฝึกการคิด
- เชื่อมโยงความสัมพันธ์
- การตั้งคำถาม
- การฟัง
กิจกรรม:ใช่ ไม่ใช่ (ตัวเลข)
ขั้นเตรียม:  อยู่ที่ลมหายใจของตนเอง 3 ลมหายใจ, สัมผัสนิ้วทั้ง 10 นิ้วของตนเอง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำซองสีน้ำตาลออกมาให้นักเรียนดู
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนสังเกตเห็นอะไร คิดอย่างไร
- ครูสร้างข้อตกลงกับนักเรียน (ในซองจะมีตัวเลขอยู่ 1 จำนวน, นักเรียนถามเพื่อเก็บข้อมูลได้คนละ 1 คำถาม ครูจะตอบใช่กับไม่ใช่)
- นักเรียนถามครบแล้ว ครูให้นักเรียนตอบคนละ 1 จำนวนพร้อมให้เหตุผล
- ครูนำตัวเลขออกมาให้นักเรียนดู
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
- ซองสีน้ำตาล (ด้านในใส่บัตรคำตัวเลขไว้)
- บรรยากาศในห้องเรียน
พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
- มีสมาธิ จดจ่อ
- จินตนาการ สร้างสรรค์
กิจกรรม ต่อเติมภาพ
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ 1 นาที, Brain gym 2 ท่า (หัว ก้อย, จีบ แอล แบบ ไว้)
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำภาพรูปร่างต่างๆออกมาให้นักเรียนดู
กระตุ้นด้วยคำถาม เห็นอะไร รู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร
- ครูส่งตะกร้า ให้นักเรียน นักเรียนหยิบคนละ 1 แผ่นนักเรียนไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ออกแบบสร้างสรรค์ต่อเติมตามจินตนาการของตนเอง
- เล่าถ่ายทอดเรื่องราวจากภาพที่ทำ
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
- กระดาษตัดเป็นรูปร่างต่างๆ
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียน
พฤหัสบดี
โยคะ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก
กิจกรรม โยคะ
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
- Body scan 5 นาที
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
บรรยากาศในห้องเรียน
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเล่า 
ประสบการณ์ 
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยง
- ใคร่ครวญตนเอง
- มีสติและรับฟังผู้อื่น
กิจกรรม : ลด เพิ่ม
ขั้นเตรียม :กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (จีบ แอล, กำ แบ ท่าละ10 ครั้ง)กลับมารับรู้ลมหายใจของตัวเอง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำแก้วมาออกมาให้นักเรียนดู แก้วแรกเป็นแก้วเปล่า ส่วนใบที่สองใส่น้ำเต็มแก้ว
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนสังเกตเห็นอะไร คิดอย่างไร
-   ครูเล่าเรื่องราวของตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องลดและเพิ่ม เช่นลดการดูละคร เล่นเฟส เพิ่มเรื่องการอ่านหนังสือ การพักผ่อน นอนให้เร็วขึ้น ให้นักเรียนฟัง จากนั้นให้
-   นักเรียนแต่ละคนใคร่ครวญตนเองและนึกถึงเรื่องราวของตนเองที่ต้องลด และเพิ่ม
- นักเรียนเขียนลงในกระดาษ ครึ่งเอสี่ ฝั่งซ้ายเพิ่มและฝั่งขวามือคือลด
- แต่ละคนถ่ายทอดสิ่งที่ต้องลด และเพิ่ม ให้ครูและเพื่อนๆฟัง ครูและเพื่อนๆฟังอย่างตั้งใจ
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
นักเรียนทุกคนขอบคุณกันและกัน
- แก้วน้ำ 2 ใบ
- เรื่องเล่า
- บรรยากาศใน
ชั้นเรียน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม ต่อเติมภาพ
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ
ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น