Week7

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2559
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น
กิจกรรม : ลายมือ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนนั่งเป็นรูปวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
นักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัว ลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ลมหายใจ เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
-  Brain Gym 3 ท่า
ขั้นกิจกรรม : 
- ครูเล่าเกี่ยวกับมือของเราให้นักเรียนฟัง
- จากนั้นนักเรียนส่งกระดาษและปากกาให้เพื่อนๆ
- วาดรูปมือและเขียนว่าอะไรที่ได้จากโรงเรียน
และเวลาที่เหลืออยากทำอะไร
- เล่าถ่ายทอดให้เพื่อนๆฟัง
ขั้นจบ : 
Monitorให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
- กระดาษ
- สี
อังคาร
บูรณาการวิชา  ต่างๆ  เช่น  ไทย 
คณิต  E
- คิดสร้างสรรค์ นิทานจากคำศัพท์
- จินตนาการ
- มีสมาธิ สติจากการฟัง
กิจกรรม: บัตรคำ เกี่ยวกับสระอือ
ขั้นเตรียม:  อยู่ที่ลมหายใจของตนเอง 3 ลมหายใจ แตะสลับตามครู
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำบัตรคำออกมาให้นักเรียนดู นักเรียนอ่านบัตรคำพร้อมกัน
- ครูส่งบัตรคำให้นักเรียน นักเรียนไหว้รับ
ขอบคุณอย่างน้อมนอบ
- ครูเริ่มเล่านิทานคนแรก คนที่อยู่ฝั่งขวามือ
คุณครูจะเล่าเรื่องต่อกันไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม ตัวละครมีใครบ้าง เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ถ้าเปลี่ยนได้อยากเปลี่ยนตอนไหนของเรื่อง เพราะเหตุใด
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณนิทาน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
- บัตรคำศัพท์
- เรื่องเล่าจากครู
- บรรยากาศใน
ห้องเรียน
พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
- มีสมาธิ จดจ่อ
- ผ่อนคลาย
- เห็นการเชื่อมโยง
กิจกรรม ดนตรี
ขั้นเตรียม : Brain gym 2 ท่า (กำ แบ, จีบ แอล แบบ ไว้) เพลงรักงอมแงม
ขั้นกิจกรรม :
- พี่แจ๊บ นำเพื่อนๆร้องเพลง จากนี้ไปจนนิรันดร์ โรงเรียนนอกกะลา
- เพื่อนๆช่วยกันร้องเพลง
- เมื่อฟังเพลงแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร
- คิดอย่างไร คนแต่งต้องการสื่อเรื่องราวอย่างไร
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
บทเพลง
ร่มไผ่
พฤหัสบดี
โยคะ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก
กิจกรรม โยคะ
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
- Body scan 5 นาที
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
บรรยากาศในห้องเรียน
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเล่า 
ประสบการณ์ 
- จินตนาการและเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ
ใคร่ครวญตนเอง
มีสติและรับฟังผู้อื่น
กิจกรรม : ข่าวเช้า
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำข่าวสุนัขในโคราชที่ออกมาทำลายทรัพย์สินเช้าบ้านให้นักเรียนฟัง รู้สึกอย่างไร จากนั้นนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยน
- นักเรียนเล่าเกี่ยวกับสุนัขในหมู่บ้านให้
เพื่อนๆฟัง
ขั้นจบ : 
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
- ข่าว
- บรรยากาศในห้องเรียน


ตัวอย่างภาพ
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ
ขอบคุณกันและกันผ่านการไหว้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น