Week2

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 18-22 มกราคม 2559
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ 
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
สติ  มีสมาธิ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยง เห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
กิจกรรม: กล่องปริศนา
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนกล่าวทักทาย
Brain gym 3 ท่า (กำ แบ, จีบ แอล , จีบ สุนัขจิ้งจอก)
ขั้นกิจกรรม: ครูนำกล่องปริศนาออกมาวางไว้ด้านหน้า ให้นักเรียนดู  ตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- สังเกตเห็นอะไร / คิดว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องน่าจะเป็นอะไร เพราะเหตุใด
- ครูส่งกล่องให้นักเรียน นักเรียนคนละไหว้รับขอบคุณอย่างนอบน้อม 
- นักเรียนดมกล่องที่ได้ 30 วินาทีและส่งต่อ ให้กับเพื่อนคนถัดไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในกล่องพร้อมให้เหตุผล
เพื่อนเติมในส่วนที่คิดแตกต่าง
ขั้นจบ:
 ขอบคุณกันและกัน ผ่านการจับมือ
- พริกแห้ง
- ตะไคร้
- ดอกฝ้ายคำ
- ดิน
- กล่อง
- บรรยากาศในห้องเรียน
อังคาร
บูรณาการวิชา  ต่างๆ  เช่น  ไทย 
คณิต  E
- ฝึกการคิด
- เชื่อมโยงความสัมพันธ์จากตัวเลขสู่สิ่งต่างๆ
กิจกรรมตัวเลข 1  7  12
ขั้นเตรียม:  อยู่ที่ลมหายใจของตนเอง 3 ลมหายใจ, สัมผัสนิ้วทั้ง 10 นิ้วของตนเอง 3 รอบ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนชอบตัวเลขไหน 1-10 เพราะเหตุใด (ประมาณ 3 คน)
- ครูส่งกระดาษให้นักเรียน นักเรียนหยิบคนละ 1 แผ่นนักเรียนไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ให้นักเรียนเขียนตัวเลข 1 7 12 ลงในกระดาษ (คำถาม เห็นตัวเลขนี้แล้วนึกถึงอะไร เพราะเหตุใด)
- ถ่ายทอดเรื่องราวให้ครูและเพื่อนๆฟัง
เพื่อนๆฟังอย่างตั้งใจและช่วยเติมในส่วนที่แตกต่าง
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
- กระดาษครึ่ง A4
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียน
พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
- มีสมาธิ จดจ่อ
- จินตนาการ สร้างสรรค์
กิจกรรม นักออกแบบ
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ 1 นาที
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำภาพ มาให้นักเรียนดู

กระตุ้นด้วยคำถาม เห็นอะไร รู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร
- ครูส่งตะกร้ากระดาษครึ่งA4ให้นักเรียน นักเรียนหยิบคนละ 1 แผ่นนักเรียนไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ออกแบบสร้างสรรค์คน/ชุด ตามจินตนาการของตนเอง
- เล่าถ่ายทอดเรื่องราวจากภาพที่ทำ
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
- กระดาษครึ่งเอสี่
- สีไม้ 2 สี
- ดินสอ
- บรรยากาศในห้องเรียน
พฤหัสบดี
โยคะ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก
กิจกรรม โยคะ
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
- Body scan 5 นาที
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน
บรรยากาศในห้องเรียน
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเล่า 
ประสบการณ์ 
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยง
- ใคร่ครวญตนเอง
- มีสติและรับฟังผู้อื่น
กิจกรรม : ย้อนเรื่องราวโรงเรียนของหนู
ขั้นเตรียม :กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (หัว ก้อย,จีบ แอล, กำ แบ ท่าละ10 ครั้ง)กลับมารับรู้ลมหายใจของตัวเอง
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่าเรื่องราวของตนเองวันแรกที่มาอยู่ที่นี้(โรงเรียน)ให้นักเรียนฟัง จากนั้นให้
-   นักเรียนแต่ละคนใคร่ครวญตนเองและนึกถึงเรื่องราวของตนเองที่อยู่ที่โรงเรียน เหตุการณ์ที่จำได้ตลอด 2 นาที จากนั้นแลกเปลี่ยนเรื่องราวของตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
นักเรียนทุกคนขอบคุณกันและกัน
- ร่มสน
- เรื่องเล่าภาพกิจกรรม
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ
ขอบคุณกันและกัน ผ่านการไหว้ซึ่งกันและกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น